Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Občianske združenie Stop fajčeniu
Prihláška za člena OZ Stop fajčeniu
Dotazník člena OZ Stop fajčeniu
Poster Občianskeho združenia Stop fajčeniu
Stanovy združenia
Správa o činnosti občianskeho združenia Stop fajčeniu za rok 2002
Ako nás môžete podporiť
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Stanovy združenia

 

STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA - na stiahnutie

 

 

                                                                    

 

  

Článok 1

Základné ustanovenia

 

1.1 Názov združenia: STOP FAJČENIU, občianske združenie /ďalej občianske združenie/. Anglický názov: STOP SMOKING, NGO.

1.2 Sídlom občianskeho združenia je : Krajinská 91, 825 56  Bratislava. IČO : 31793371.

 

Článok 2

Ciele a činnosť

 

2.1 Príprava, organizácia a realizácia aktivít zameraných na prevenciu fajčenia a odvykanie od fajčenia.

2.2 Všestranná prezentácia záujmov a ochrana práv nefajčiarov.

2.3 Ochrana práv dieťaťa a mladých ľudí pred pasívnym fajčením v rodine a na miestach, kde sa prevažne zdržiavajú deti a mládež.

2.4 Výchovno-preventívna práca medzi deťmi a mládežou, organizovanie školení, seminárov a iných výchovno-vzdelávacích a osvetových akcií.

2.5 Poskytovanie poradenských služieb, zameraných na prevenciu fajčenia a odvykanie od fajčenia, vydávanie publikácií, informačných bulletinov a ďalších tlačovín.

2.6 Účasť na národných a medzinárodných projektoch, zameraných na prevenciu fajčenia, boj proti fajčeniu a ochranu práv nefajčiarov.

2.7 Organizovanie regionálnych a celoslovenských protifajčiarskych kampaní a podujatí.

2.8 Aktívne vystupovanie proti propagácii cigariet a fajčenia nad rámec zákonom stanovených noriem a všeobecne priznaných medzinárodných štandardov.

 

Článok 3

Členstvo

 

3.1 Členmi občianskeho združenia môžu byť osoby, ktoré splnia podmienky stanov a Predsedníctva.

3.2 Vznik členstva:

a, členstvo vzniká zaplatením registračného poplatku;

b, členstvo vzniká dňom odsúhlasenia žiadosti o členstvo Predsedníctvom;

3.3 Výšku a termín úhrady registračného a členského poplatku určuje Predsedníctvo.

3.4 Zánik členstva:

a, písomným oznámením člena, že z občianskeho združenia vystupuje, a to dňom doručenia oznámenia;

b, vylúčením Predsedníctvom ku dňu rozhodnutia o vylúčení;

c, úmrtím člena, respektíve zánikom právnickej osoby;

d, zánikom občianskeho združenia.

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 

4.1 Práva členov :

a, podieľať sa na činnosti občianskeho združenia a byť informovaný o jeho činnosti;

b, užívať výhody poskytované členom v zmysle interných predpisov;

c, voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia a zúčastňovať sa na ich rokovaniach;

d, obracať sa na orgány občianskeho združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko;

 

4.2 Povinnosti členov :

a, dodržiavať stanovy občianskeho združenia a konať v súlade s nimi;

b, na základe slobodného rozhodnutia riadne a včas platiť členské príspevky;

c, vykonávať zverené úlohy;

d, chrániť zverený majetok a správať sa k občianskemu združeniu v súlade s dobrými mravmi;  

e, pri zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz.

                                                                  

                                                                          Článok 5

 

Orgány občianskeho združenia 

 

5.1 Orgánmi občianskeho združenia sú: Snem, Predsedníctvo, Klub.

 

Článok 6

Snem

 

6.1. Snem je najvyšším orgánom občianskeho združenia, je tvorený zo všetkých členov, ktorých zastupujú delegáti z každého klubu a členov Predsedníctva. Počet delegátov za   každý klub určuje Predsedníctvo - minimálne jeden delegát za Klub. Spôsob voľby delegátov na Snem si určujú členovia klubov sami.

 

6.2. Snem:

a, rozhoduje o zásadných otázkach činnosti občianskeho združenia; 

b, volí a odvoláva členov Predsedníctva a podľa potreby aj revízora;

c, schvaľuje správy o činnosti občianskeho združenia, schvaľuje hospodárenie a rozpočet;

d, schvaľuje a mení stanovy a rozhoduje o zániku občianskeho združenia;

e, ustanovuje likvidátora v prípade zániku občianskeho združenia.

    

6.3 Snem zvoláva predseda, ak o to požiada písomne aspoň 51 % členov občianskeho združenia. Predseda je povinný zvolať Snem najneskôr do 28 dní, ak je možné kryť náklady súvisiace so Snemom.

 

6.4 Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomných aspoň 51% delegátov všetkých klubov a Predsedníctvo. Každý delegát a člen Predsedníctva má po jednom hlase. Uznesenia sa prijímajú trojpätinovou väčšinou prítomných delegátov.

 

Článok 7

 

Predsedníctvo

 

7.1 Predsedníctvo je výkonným orgánom občianskeho združenia a riadi jeho činnosť medzi Snemami. Za svoju činnosť sa zodpovedá výlučne Snemu občianskeho združenia.

7.2 Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie trvá zvyčajne 4 roky. Predsedníctvo sa schádza operatívne a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou.

7.3 Úlohou Predsedníctva je najmä:

 a, riadiť a zabezpečovať činnosť občianskeho združenia;

 b, voliť zo svojich členov predsedu a podpredsedu;

 c, obsahovo pripravovať Snem občianskeho združenia;

 d, za účelom skvalitnenia činnosti občianskeho združenia vydávať interné predpisy;

 e, vypracovávať rozpočet a plán činnosti a predkladať ho Snemu;

 f, rozhodovať o prijatí a zrušení členstva občianskeho združenia;

 g, má právo výnimočne zastupovať právomoci snemu;

 h, zakladať, registrovať a rušiť kluby a vydávať k nim interné predpisy;

 i, má právo udeľovať klubom vlastnú právnu a ekonomickú subjektivitu;

 j, určovať výšku a termín úhrady registračného a členského poplatku;

 k, ďalšie právomoci vyplývajú z postavenia výkonného orgánu občianskeho združenia.

7.4 Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti zriaďovať sekretariát a pomocné orgány, v ktorých rozhoduje o personálnom obsadení, určuje pracovný pomer a výšku odmien. Členovia orgánov môžu byť odmeňovaní z prostriedkov občianskeho združenia.

7.5 Predsedníctvo môže zriadiť krajské, okresné a lokálne pobočky /orgány/ občianskeho združenia.

 

                                                                            Článok 8

 

Štatutárny orgán

  

8.1. Štatutárom občianskeho združenia je predseda občianskeho združenia. V čase dlhodobej neprítomnosti predsedu, funkciu štatutára vykonáva podpredseda občianskeho združenia.

8.2  Predseda zvoláva a riadi zasadnutia Predsedníctva a má podpisové právo.

 

Článok 9

 

Klub

 

9.1 Klub je základným orgánom občianskeho združenia.

9.2 Pravidlá vzťahujúce sa ku klubom určuje internými predpismi Predsedníctvo.

 

Článok 10

 

Hospodárenie

 

10.1 Občianske združenie hospodári podľa rozpočtu s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom.

10.2 Majetok občianskeho združenia spravuje Predsedníctvo, ktoré uvoľňuje prostriedky.

10.3 Náklady, spojené s riadením a spravovaním občianskeho združenia sa hradia z jeho prostriedkov.

10.4 Zdrojmi majetku sú najmä: členské príspevky, dary, dotácie, granty, príspevky od  fyzických a právnických osôb, výnosy z majetku, príjmy z činností pri naplňovaní cieľov občianskeho združenia, príjmy z reklamy a vlastnej hospodárskej činnosti.

10.5 Výnosy z vlastnej hospodárskej činnosti budú znovu investované do občianskeho združenia.

 

Článok 11

 

Zánik občianskeho združenia

 

11.1 Občianske združenie zaniká uznesením Snemu s určením právneho nástupcu majetku občianskeho združenia.

11.2 Likvidátor najskôr vyrovná záväzky z majetku občianskeho združenia. Po ukončení likvidácie do 15 dní oznámi zánik občianskeho združenia na MV SR.

 

Článok 12

 

Záverečné ustanovenie

 

12.1 Kontrola zo strany verejnosti je zabezpečená tým, že na rokovaniach všetkých orgánov  občianskeho združenia sa bez obmedzenia môžu zúčastňovať zástupcovia masovo-  komunikačných prostriedkov.

12.2 Spory medzi členmi občianskeho združenia navzájom, medzi členmi a orgánmi občianskeho združenia a medzi funkcionármi občianskeho združenia sa riešia predovšetkým rokovaním za účasti predsedu alebo podpredsedu. Ak nedôjde k zmiereniu o spore, rozhodne s konečnou platnosťou Snem.

12.3 Tieto stanovy schválil Snem dňa 4.12.2005.

12.4 Nadobudnutím účinnosti týchto stanov strácajú platnosť pôvodné stanovy registrované MV SR pod číslom VVS/1-900/90-14242-4 zo dňa 18.6.1998 v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 Pridané: 30.3.2006
Späť | Diskusia k článku (0) | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.