Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Úplné znenie Zákona o ochrane nefajčiarov platného od 1.4.2009.

Systém ASPI - stav k 23.3.2009 do čiastky 39/2009 Z.z.

Obsah a text 377/2004 Z.z. - posledný stav textu nadobúda účinnosť až od  1. 9.2009

 

377/2004 Z.z.

 

ZÁKON

z 26. mája 2004

 

o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zmena: 465/2005 Z.z.

Zmena: 378/2008 Z.z.

Zmena: 461/2008 Z.z.

Zmena: 87/2009 Z.z.

Zmena: 87/2009 Z.z.

 

         Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl.I

 

§ 1

 Predmet úpravy

 

         Tento zákon upravuje

a) podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia,

 

b) podmienky ochrany ľudí pred výrobkami, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,

 

c) podmienky predaja, výroby, označovania a uvádzania tabakových výrobkov do obehu.

 

§ 2

 Základné pojmy

 

         (1) Nikotín sú alkaloidy nikotínového typu.

 

         (2) Decht je surový bezvodý a beznikotínový kondenzát dymu.

 

         (3) Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez vône a bez zápachu, ktorý vzniká pri nedokonalom spaľovaní organických látok a je obsiahnutý v plynnej fáze cigaretového dymu.

 

         (4) Na účely tohto zákona

a) tabakové výrobky sú výrobky vyrobené z tabakovej suroviny alebo z technologicky upraveného tabaku, určené na fajčenie, žuvanie, šnupanie 1) a cmúľanie, ak sú, hoci len čiastočne, vyrobené z tabaku,

 

b) tabak určený na vnútorné použitie je každý výrobok určený na vnútorné použitie okrem toho, ktorý je určený na fajčenie alebo žuvanie, vyrobený úplne alebo čiastočne z tabaku, vo forme prášku alebo častíc alebo v kombinácii týchto foriem, najmä tých, ktoré sa uvádzajú v podobe porcií vo vrecúškach alebo v poréznych vrecúškach alebo vo forme, ktorá pripomína potravinové výrobky,

 

c) fajčiareň je uzavretá a priamo vetrateľná miestnosť určená na fajčenie,

 

d) fajčiarsky priestor je spravidla neuzavretý priestor, v ktorom je povolené fajčiť,

 

e) škodlivé látky sú látky nachádzajúce sa v tabakových výrobkoch alebo v ich dyme a dechte so škodlivým účinkom na ľudský organizmus,

 

f) uvádzanie tabakových výrobkov do obehu zahŕňa ponúkanie tabakových výrobkov na predaj, ich predaj alebo ponúkanie na spotrebu, ich skladovanie alebo prepravu na potreby predaja,

 

g) zložka je akákoľvek látka alebo akákoľvek zložka okrem tabakového listu a iných prírodných alebo nespracovaných častí tabakovej rastliny, ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave tabakového výrobku a naďalej je prítomná v hotovom výrobku, hoci aj v zmenenej forme, vrátane papiera, filtra, atramentov a lepidiel,

 

h) spotrebiteľské balenie je akékoľvek jednotkové balenie tabakového výrobku, ktorý je určený na predaj pre spotrebiteľa,

 

i) zariadenie spoločného stravovania je zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov,

 

j) predajňa je vymedzený, uzavretý priestor, stály architektonický objekt určený na predaj tovaru spotrebiteľom.

 

§ 3

Poskytovanie informácií o tabakových výrobkoch

 

         (1) Výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov každoročne predkladajú Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zoznam všetkých zložiek a ich množstiev použitých pri výrobe tabakových výrobkov určených na predaj v Slovenskej republike, a to podľa jednotlivých obchodných značiek a druhu tabakového výrobku.

 

         (2) Zoznam zložiek podľa odseku 1 musí obsahovať aj dôvod použitia jednotlivých zložiek použitých pri výrobe tabakových výrobkov s uvedením ich funkcie a ich kategórie a toxikologické údaje zložiek v spálenej forme alebo v nespálenej forme, súvisiace najmä s ich účinkami na zdravie a na závislosť, ktoré má výrobca alebo dovozca tabakových výrobkov k dispozícii.

 

         (3) Ministerstvo na účel informovania spotrebiteľov zabezpečí uverejnenie informácií poskytnutých podľa odsekov 1 a 2 v miestnej tlači alebo prostredníctvom internetu okrem tých informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom 1a) výrobcu alebo dovozcu tabakových výrobkov.

 

         (4) Ministerstvo oznamuje Európskej komisii všetky údaje a informácie vyplývajúce z právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

 

§ 4

Varovné označenia

 

         (1) Na každom spotrebiteľskom balení tabakového výrobku okrem tabakového výrobku, ktorý nie je určený na fajčenie, musí byť uvedené všeobecné varovanie, dodatočné varovanie a na spotrebiteľskom balení cigariet aj údaje o obsahu škodlivých látok a číslo šarže alebo jeho ekvivalent v podobe miesta a času výroby.

 

         (2) Všeobecné varovania sú:

a) "Fajčenie zabíja"/"Fajčenie môže zabíjať",

 

b) "Fajčenie vážne škodí vám a ostatným okolo vás".

 

         (3) Všeobecné varovania podľa odseku 2 sa musia pravidelne obmieňať; musia byť vytlačené na prednej strane spotrebiteľského balenia tabakového výrobku a na každom ďalšom vonkajšom obale používanom pri maloobchodnom predaji tabakového výrobku okrem dodatočných priehľadných obalov.

 

         (4) Dodatočné varovania sú:

a) "Fajčiari zomierajú mladší",

 

b) "Fajčenie upcháva cievy a spôsobuje srdcové choroby",

 

c) "Fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc",

 

d) "Fajčenie v tehotenstve škodí vášmu dieťaťu",

 

e) "Chráňte deti: nenechajte ich dýchať váš dym",

 

f) "Váš lekár alebo váš lekárnik vám môžu pomôcť prestať fajčiť",

 

g) "Fajčenie je vysoko návykové, nezačínajte s ním",

 

h) "Ak prestanete fajčiť, znížite riziko smrteľných srdcových chorôb a pľúcnych chorôb",

 

i) "Fajčenie môže spôsobiť pomalú a bolestnú smrť",

 

j) "Obráťte sa o pomoc, ak chcete prestať fajčiť: poraďte sa s vaším lekárom",

 

k) "Fajčenie môže znížiť prietok krvi a spôsobuje impotenciu",

 

l) "Fajčenie spôsobuje starnutie pokožky",

 

m) "Fajčenie môže poškodiť spermie a znížiť plodnosť",

 

n) "Dym obsahuje benzén, nitrozamíny, formaldehyd a kyanovodík".

 

         (5) Dodatočné varovania podľa odseku 4 sa musia obmieňať, musia byť vytlačené na zadnej strane spotrebiteľského balenia tabakového výrobku a na každom ďalšom vonkajšom obale používanom pri maloobchodnom predaji výrobku okrem dodatočných priehľadných obalov.

 

         (6) Tabakové výrobky, ktoré nie sú určené na fajčenie, musia mať na každom spotrebiteľskom balení tabakového výrobku uvedené toto varovanie: "Tento tabakový výrobok môže poškodiť vaše zdravie a je návykový". Toto varovanie musí byť vytlačené na najlepšie viditeľnom povrchu spotrebiteľského balenia tabakového výrobku a na každom ďalšom vonkajšom obale určenom pre spotrebiteľa, ktorý sa používa pri maloobchodnom predaji výrobkov okrem dodatočných priehľadných obalov.

 

         (7) Všeobecné varovanie podľa odseku 2 a varovanie podľa odseku 6 musí pokrývať najmenej 30% prednej strany balenia tabakového výrobku. Dodatočné varovanie podľa odseku 4 musí pokrývať najmenej 40% zadnej strany balenia tabakového výrobku; na tabakových výrobkoch iných ako cigarety, ktorých najlepšie viditeľný povrch balenia presahuje 75 cm2, všeobecné varovanie a dodatočné varovanie musia každé osobitne pokrývať plochu najmenej 22,5 cm2.

 

         (8) Varovné označenia podľa odseku 1 musia byť

a) uvedené v štátnom jazyku,

 

b) vytlačené čiernym tučným písmom typu Helvetica na bielom podklade; bodová veľkosť písma musí zaberať čo najväčšiu časť plochy určenej na varovné označenie a čo najväčšiu časť plochy určenej na údaje o obsahu škodlivých látok,

 

c) vytlačené malými písmenami okrem prvého písmena a tam, kde si to gramatické pravidlá vyžadujú,

 

d) vycentrované na ploche, na ktorej majú byť vytlačené, rovnobežne s horným okrajom balenia,

 

e) lemované čiernym okrajom širokým najmenej 3 mm, ale najviac 4 mm, ktorý nesmie narušiť čitateľnosť varovných označení a údajov o obsahu škodlivých látok, okrem výrobkov uvedených v odseku 6; okraje sa započítajú do plochy požadovanej pre texty.

 

         (9) Varovné označenia podľa odseku 1 nesmú byť umiestnené na kontrolných známkach. Musia byť vytlačené neodstrániteľne a nezmazateľne a nesmú byť skryté, prekryté alebo narušené iným textom, obrázkom alebo otvorením spotrebiteľského balenia. Ak ide o tabakové výrobky iné ako cigarety, varovné označenia môžu byť pripevnené prostredníctvom samolepiek za predpokladu, že sú neodstrániteľné.

 

         (10) Na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov sa zakazuje používať klamlivé texty, názvy, ochranné známky a obrazové alebo iné znaky naznačujúce, že určitý tabakový výrobok je menej škodlivý ako ostatné výrobky; tým nie je dotknutá povinnosť uvádzania údajov o obsahu škodlivých látok podľa § 5 ods. 6. Zakazuje sa používať rovnocenné výrazy v iných jazykoch.

 

§ 5

 Škodlivé látky

 

         (1) Obsah dechtu nesmie prekročiť 10 mg v 1 cigarete (ďalej len "mg/cig.").

 

         (2) Obsah nikotínu nesmie prekročiť 1 mg/cig.

 

         (3) Obsah oxidu uhoľnatého nesmie prekročiť 10 mg/cig.

 

         (4) Obsahy dechtu, nikotínu, oxidu uhoľnatého v cigaretách a správnosť údajov o obsahu dechtu a nikotínu uvádzaných na spotrebiteľských baleniach cigariet sa určujú a overujú podľa medzinárodných noriem (ISO). Interval spoľahlivosti pre oxid uhoľnatý do vykonania revízie príslušnej technickej normy je na úrovni +/- 25%, avšak najnižšia dosiahnuteľná hodnota uvedeného intervalu spoľahlivosti je +/- 1,5 mg/cig.

 

         (5) Skúšky na overovanie správnosti deklarovaných údajov podľa odseku 4 vykonávajú akreditované skúšobné laboratóriá. 2) Zoznam akreditovaných skúšobných laboratórií spoločne so stanovenými kritériami používanými pri schvaľovaní laboratórií zasiela ministerstvo Európskej komisii.

 

         (6) Údaje o obsahu škodlivých látok podľa odsekov 1 až 3 sa uvádzajú na jednej z bočných strán spotrebiteľského balenia cigariet, a to tak, aby údaje zaberali najmenej 10% povrchu bočnej strany spotrebiteľského balenia cigariet, na ktorom sú vytlačené.

 

         (7) Údaje o obsahu škodlivých látok podľa odseku 6 sa uvádzajú takto:

a) "Nikotín: x mg/cig., kde x je číslo s jedným desatinným miestom",

 

b) "Decht: x mg/cig., kde x je celé číslo",

 

c) "CO: x mg/cig., kde x je celé číslo".

 

§ 6

 Predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak

 

         (1) Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,

 

a) v predajniach potravín okrem predajní, ktoré majú na predaj tabakových výrobkov vyčlenený samostatný priestor alebo stojan,

 

b) v predajniach s tovarom určeným pre deti,

 

c) v predškolských zariadeniach a na detských ihriskách, v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, na vysokých školách, v študentských domovoch,

 

d) v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vrátane stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v areáli týchto zariadení,

 

e) formou podomového predaja a zásielkového predaja,

 

f) v spotrebiteľskom balení cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov.

 

         (2) Zakazuje sa predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov.

 

         (3) Každý, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

 

         (4) Zakazuje sa uvádzať do obehu tabak určený na vnútorné použitie.

 

         (5) Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov z automatov.

 

         (6) Zakazuje sa predaj výrobkov napodobňujúcich tvar a vzhľad tabakových výrobkov alebo tabakových potrieb vo forme potravinárskych výrobkov, alebo hračiek.

 

§ 7

 Zákaz fajčenia

 

         (1) Zakazuje sa fajčiť

a) na verejných letiskách, 2a) v dráhových vozidlách vnútroštátnej verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach, električkových, trolejbusových, lanových a špeciálnych dráhach, v priestoroch železničných staníc a zastávok, v prostriedkoch autobusovej vnútroštátnej hromadnej osobnej dopravy, v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,

 

b) v areáloch zdravotníckych zariadení okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, ktorý je vyhradený na psychiatrických oddeleniach,

 

c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,

 

d) vo vysokých školách a v študentských domovoch,

 

e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,

 

f) v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach,

 

g) v úradných budovách, v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní, v divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách a galériách,

 

h) v zariadeniach spoločného stravovania, okrem zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených minimálne 50% z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia,

 

i) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, 2b)

 

j) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.

 

         (2) Zákaz fajčenia na pracoviskách ustanovuje osobitný predpis. 3)

 

         (3) Obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne prístupných miestach.

...............  

Pridané: 23.3.2009
Späť | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.