Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Návrh novely zákona o ochrane nefajčiarov zverejnený na verejnú diskusiu.

Návrh

Zákon

z.....................2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona č. 465/2005 Z.z.

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

 1.        § 2 sa dopĺňa v odseku 4 o písmeno h), ktoré znie:

            „h)  kombinované varovné označenia znamenajú výstrahu pozostávajúcu z fotografie alebo      z iného obrázku a zodpovedajúceho textu dodatočnej výstrahy stanovenej v článku 5 ods. 2       písm. b) a v prílohe I k smernici 2001/37/ES, ako je uvedené v každom zdrojovom   dokumente“.

 

2.        v § 4 sa slová „dodatočné varovanie“ sa v celom texte nahrádza slovami „kombinované varovné označenia“.

 

 3.        v § 4 sa pred odsek 5 vkladá nový odsek, ktorý znie:

„(5) 14 kombinovaných varovných označení sa vytlačí na zadnej strane spotrebiteľského balenia tabakového výrobku pri zohľadnení formátu a parametrov zdrojového dokumentu a grafickej integrity obrázku a textu“

            Ostatné odseky a posúvajú v smere nadol.

 

            4.         v § 4 sa pred odsek 6 vkladá nový odsek, ktorý znie:

„(6) kombinované varovné označenia sa budú nachádzať na celej ploche určenej pre dodatočné varovné označenie a umiestnia sa na spotrebiteľskom balení súbežne s horným okrajom balenia a rovnakým smerom ako ostatné informácie na balení.“

            ostatné odseky sa posúvajú v smere nadol.

 

5.      § 4 sa dopĺňa o nový odsek 11, ktorý znie:

„ (11) Technické špecifikácie, ktoré sa týkajú tlače      kombinovaných varovných označení budú oznámené Úradom verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia Rady Európskej únie z 5. septembra 2003 o používaní farebných fotografií alebo iných obrázkov ako zdravotných výstrah na baleniach tabakových   výrobkov a ďalších rozhodnutí a ich príloh“.

 

 

6.                  v § 6 odseku 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „okrem predajní, ktoré majú na predaj tabakových výrobkov vyčlenený samostatný priestor alebo stojan,“.

 

7.                  v § 6 odseku 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „v bufetoch nachádzajúcich sa v“.

 

8.                  v § 6 odseku 1 písm. f) sa slovo „desať“ nahrádza slovom „ devätnásť“.

 

9.                  doterajšie znenie v § 6 odsek 5 sa nahrádza slovami „zakazuje sa predaj tabakových výrobkov z automatov“.

 

10.              § 7 ods. 1 písm. b) sa za slová „v zdravotníckych zariadeniach“ dopĺňa veta „ okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru vyhradených na psychiatrických oddeleniach“.

 

11.              Doterajšie znenie § 7 ods. 1 písm. g) sa zrušuje a nahrádza sa slovami: „v úradných budovách a zariadeniach, obchodov, obchodných domov, divadiel, kín, výstavísk, múzeí a galérií,“

 

12.              § 7 ods. 1 písm. h) sa zrušuje a nahrádza sa slovami „v zariadeniach spoločného stravovania, okrem  zariadení,  ktoré nepresahujú plochu 50m2 určenú pre návštevníkov. Ostatné zariadenia, ktoré plochu 50m2 prekračujú, musia stavebne oddeliť časť pre fajčiarov od časti pre nefajčiarov s výnimkou  zariadení, ktoré sa rozhodli pre úplný zákaz fajčenia. Časť pre nefajčiarov musí tvoriť najmenej 50 % plochy zariadenia a musí byť vyhradená tak, aby ňou nemuseli prechádzať návštevníci pri vstupe do zariadenia.

 

13.              v § 7 ods. 2 sa mení odkaz na zákon pod čiarou, ktorý znie:


3) § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

 

14.              § 8 sa dopĺňa o odsek 4, ktorý znie:

„Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba musia zamestnancov upozorniť na zákaz fajčenia označením podľa osobitných predpisov.“

 

15.              v § 8 ods. 4 sa dopĺňa nový odkaz na nariadenie vlády SR, ktorý znie:

4) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci“.

 

            ďalšie odkazy na poznámky pod čiarou sa posúvajú o jedno miesto nadol.

 

16.              v § 9 ods. 1 písm. c) sa slová „orgány na ochranu zdravia“ nahrádzajú slovami „orgány verejného zdravotníctva“.

 

17.              v § 9 ods. 1 písm. c) sa mení odkaz pod čiarou, ktorý znie:

5) zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

 

18.              v § 9 ods. 1 doplniť písm. g), ktoré znie:

„g) zložky Policajného zboru Slovenskej republiky“.

 

19.              v § 9 ods. 3 nahradiť v texte písm. „f)“ na „g)“.

 

20.              v § 9 ods. 4 nahradiť v texte odkaz číslo „4)“ na poznámku pod čiarou odkazovom v poradí číslo „5)“.

 

21.              v § 10 ods. 1 sa slová „Slovenská obchodná inšpekcia“ nahrádzajú slovami „Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky“.

 

22.              v § 10 sa pred odsek 6 vkladá nový odsek, ktorý znie:

 

„(6) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 5 000 Sk do 50 000 Sk fyzickej osobe-podnikateľovi a právnickej osobe, ak poruší ustanovenie § 6 ods. 3“.

 

Ostatné ustanovenie sa posúvajú o jeden odsek v smere nadol.

 

23.              zrušuje sa ustanovenie § 11 ods. 1 písm. c).

 

24.              zrušuje sa ustanovenie § 11 ods. 3.

 

25.              § 11 ods. 4 sa za slová „Priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) prejednávajú obce“ dopĺňajú slová „ a zložky Policajného zboru Slovenskej republiky“...

 

Ostatné slová v ustanovení odseku 4 ostávajú zachované.

 

26.              § 12 sa dopĺňa o nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Prevádzka zariadení spoločného stravovania, ktorá nie je v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. h) sa musí skončiť do 1. 9. 2009“.

 

27.              § 12 sa dopĺňa o nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Tabakové výrobky, ktoré nemajú na spotrebiteľskom balení kombinované varovné označenia podľa § 4 možno vyrábať a dovážať na územie Slovenskej republiky najneskôr do 1. 6. 2010“.

 

28.        § 12 sa dopĺňa o nový odsek 7, ktorý znie:

            „Výroba a dovoz tabakových výrobkov, ktoré nespĺňajú ustanovenie § 6 ods. 1 písm. f) sa     končí k 1. 2. 2008“.

 

29.       § 13 sa dopĺňa samostatnou vetou:

„Zákon vstupuje do účinnosti od 1. 1. 2008“.

 

 

 Návrh zákona v DOC na stiahnutie.

 

 

 Pridané: 16.3.2007
Späť | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.