Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Zelená kniha - fajčenie

Komisia začína verejnú diskusiu o najlepšom spôsobe presadzovania nefajčiarskeho prostredia

Európska komisia dnes prijala Zelenú knihu s názvom „Smerom k Európe bez tabakového dymu: politické alternatívy na úrovni EÚ“, s cieľom začať rozsiahle verejné konzultácie o najlepšom spôsobe presadzovania nefajčiarskeho prostredia v Európskej únii. V Zelenej knihe sa skúma zdravotné a hospodárske zaťaženie spojené s pasívnym fajčením, postoj verejnosti k zákazu fajčenia a opatrenia doteraz prijaté na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Komisia sa snaží zistiť názory na rozsah opatrení v boji proti pasívnemu fajčeniu. Analyzujú sa výhody a nevýhody opatrení s rôznym rozsahom pôsobnosti vrátane úplného zákazu fajčenia na všetkých uzatvorených verejných priestranstvách a rôzne formy výnimiek (napr. pre reštaurácie a bary). Podľa Komisie by najväčší prínos pre zdravie obyvateľov mala politika s najširším rozsahom pôsobnosti. Komisia sa okrem toho snaží zistiť názory na to, ktorá politická alternatíva by bola na dosiahnutie nefajčiarskeho prostredia najvhodnejšia: zachovanie daného stavu, dobrovoľné opatrenia, koordinácia a výmena osvedčených postupov medzi členskými štátmi a odporúčanie Komisie alebo Rady alebo záväzné právne predpisy EÚ. Ostatné inštitúcie EÚ, členské štáty a občianska spoločnosť sa vyzývajú, aby do 1. mája 2007 predložili svoje pripomienky k Zelenej knihe. Komisia pred prijatím ďalších krokov uskutoční analýzu odpovedí a vypracuje správu o hlavných zisteniach vyplývajúcich z konzultácií.

Komisár pre zdravie Markos Kyprianou povedal: „Pasívne fajčenie v EÚ každoročne zabije viac ako 79 000 dospelých. Európske krajiny, ktoré uplatňujú komplexné politiky proti fajčeniu sú dôkazom toho, že tieto politiky fungujú, prinášajú výsledky a sú populárne. Z prieskumu Eurobarometer vyplynulo, že zákaz fajčenia na pracovisku a uzavretých verejných priestranstvách podporuje viac ako 80 % obyvateľov. Otázne je, ako môžeme využiť trendy, ktorých výsledkom je vytvorenie nefajčiarskeho prostredia v členských štátoch, a do akej miery by mala byť zapojená EÚ?“

Pasívne fajčenie naďalej zostáva rozšírenou príčinou predchádzateľných úmrtí a ochorení v EÚ. Chronické vystavenie pasívnemu fajčeniu zvyšuje u nefajčiarov riziko vzniku rakoviny pľúc o 20-30 % a ochorenia srdca o 25-30 %. Politické alternatívy

V Zelenej knihe sa na diskusiu predkladá päť alternatív:

  • Zachovanie daného stavu: súčasný trend smerom k vytvoreniu nefajčiarskeho prostredia v členských štátoch by síce pravdepodobne pokračoval, pokrok by však bol nerovnomerný a dá sa preto predpokladať, že táto politická alternatíva by bola najmenej účinná.
  • Dobrovoľné opatrenia: samoregulácia na európskej úrovni by síce mohla byť rýchlejšia a flexibilnejšia, dôkazy z členských štátov však naznačujú, že dobrovoľné dohody v tejto oblasti nie sú účinné.
  • Otvorená metóda koordinácie: ďalšiu možnosť predstavuje snaha o zbližovanie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa zákazu fajčenia prostredníctvom usmernení, cieľov a výmeny osvedčených postupov, jej účinnosť by však závisela od tlaku zo strany jednotlivých členských štátov.
  • Odporúčanie Komisie alebo Rady: takéto odporúčanie by nebolo právne záväzné, ale problematiku by zaradilo do politického programu. Jeho účinnosť by závisela od požiadaviek na monitorovanie a niektoré členské štáty by sa mohli rozhodnúť neprijať žiadne opatrenie.
  • Záväzné právne predpisy: mohli by mať rôzne podoby a zabezpečili by porovnateľnú, transparentnú a vynútiteľnú úroveň ochrany proti tabakovému dymu v životnom prostredí v celej EÚ. Pravdepodobne by však išlo o zdĺhavý proces, ktorého konečný výsledok nie je ľahké odhadnúť.

Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, podľa Zelenej knihy Komisie by pre zdravie obyvateľov znamenala najväčší prínos komplexná nefajčiarska politika, a dôkazy z celého sveta svedčia o tom, že táto alternatíva je realizovateľná a vynútiteľná. Podľa Komisie je stanovenie vhodnej úrovne účasti EÚ na presadzovaní právnych predpisov týkajúcich sa zákazu fajčenia otvorenou otázkou, ktorá súvisí aj s vývojom v členských štátoch.

Situácia v členských štátoch

Všetky členské štáty majú nejakú formu regulácie, ktorej cieľom je obmedziť pasívne fajčenie a jeho škodlivé účinky na zdravie. Rozsah pôsobnosti a charakter tejto regulácie sú rozdielne.

Zákaz fajčenia vo všetkých uzavretých priestranstvách a pracoviskách vrátane barov a reštaurácií platí v Írsku a Škótsku, a zvyšok Spojeného kráľovstva sa k nemu pripojí v priebehu tohto leta. Švédsko, Taliansko a Malta majú právne predpisy týkajúce sa zákazu fajčenia, ktoré poskytujú možnosť vytvorenia osobitných uzatvorených fajčiarskych miestnosti s oddelenými vetracími systémami, Francúzsko zavedie podobné opatrenia v priebehu budúceho roka, a Estónsko a Fínsko v júni 2007. Belgicko, Litva, Španielsko, Cyprus, Slovinsko a Holandsko poskytujú rôzne výnimky v oblasti hotelových a reštauračných zariadení. Vo väčšine členských štátov platí zákaz fajčenia na dôležitých verejných priestranstvách, ako napr. v nemocniciach, školách a vládnych budovách, divadlách, kinách a v prostriedkoch verejnej dopravy.

Na úrovni EÚ sa problematika nefajčiarskeho prostredia rieši v uzneseniach a odporúčaniach, ktoré nie sú právne záväzné. Niektoré záležitosti týkajúce sa vystaveniu tabakovému dymu na pracovisku sú predmetom viacerých smerníc o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci.

Ďalšie informácie

Úplný obsah Zelenej knihy nájdete na internetovej stránke http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm
Výsledky prieskumu Eurobarometer o tabaku nájdete na internetovej stránke

http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/ebs_239_en.pdfPridané: 30.1.2007
Späť | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.