Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Analýza dopadu nelegálneho trhu s tabakom, tabakovými výrobkami, liehom a liehovinami prerokúvaná v našej Národnej rade

 

VLÁDA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

 

 

Materiál na rokovanie                                                                    Číslo: UV-9860/2004

Národnej rady

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

733

 

 

Analýza dopadu nelegálneho trhu

s tabakom, tabakovými výrobkami, liehom a liehovinami

 

 

                                                                                             

Návrh uznesenia NR SR:

 

Národná rada SR

 

berie na vedomie

 

Analýzu dopadu nelegálneho trhu s tabakom, tabakovými výrobkami, liehom a liehovinami

 

 

 

Predkladá:

 

Mikuláš Dzurinda

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Bratislava, 2.júna 2004

 

 

Predkladacia správa

 

 

Predkladaná analýza dopadu nelegálneho trhu s tabakom, tabakovými výrobkami, liehom a liehovinami bola vypracovaná na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 177 zo dňa 3.3.2004 a bola iniciatívne rozšírená o problematiku nelegálneho trhu s liehom a liehovinami vzhľadom na to, že pri týchto dvoch komoditách podliehajúcich spotrebným daniam ide o podobné problémy s výrazným dopadom na príjmy štátneho rozpočtu. Podľa údajov výrobcov a predávajúcich tabakových výrobkov štát na spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov prichádza ročne o 4-7 mld. Sk a pri spotrebnej dani z liehu sú daňové úniky rádovo stovky miliónov Sk.

 

Cieľom predkladanej analýzy je zhodnotiť súčasnú situáciu v oblasti nelegálneho dovozu a predaja tabaku, tabakových výrobkov, liehu a liehovín a informovať o prijatých a navrhovaných opatrenia na minimalizáciu týchto nelegálnych aktivít.

 

Analýza dopadu nelegálneho trhu s tabakom, tabakovými výrobkami, liehom a liehovinami je rozdelená do troch častí. V prvej časti je zhodnotená situácia v oblasti nelegálneho dovozu a predaja tabaku, tabakových výrobkov, liehu a liehovín a na základe poznatkov daňovej  a colnej správy SR sú opísané najčastejšie formy nelegálnych aktivít pri týchto komoditách. V druhej časti analýzy sú uvedené doposiaľ prijaté opatrenia na obmedzenie nelegálneho dovozu a predaja tabaku, tabakových výrobkov, liehu a liehovín a tretia časť analýzy je zameraná na návrh ďalších opatrení.

 

Ministerstvo financií SR uvedomujúc si závažnosť tejto problematiky sa nelegálnymi aktivitami v oblasti tabaku a tabakových výrobkov, ako aj liehu a liehovín, zaoberalo v materiáli o daňových únikoch na spotrebných daniach z augusta 2003, ktorý bol zverejnený  na internetovej stránke Ministerstva financií SR a obsahoval návrhy opatrení z oblasti legislatívy a výkonu kontroly. Mnohé z týchto navrhnutých opatrení sú v predkladanej analýze uvedené ako už prijaté opatrenia a tretia časť materiálu informuje o ďalších opatreniach, ktoré navrhuje MF SR v spolupráci s Colným riaditeľstvom SR a výrobcami a distributérmi tabakových výrobkov, liehu a liehovín na minimalizovanie nelegálnych aktivít.

 

V rámci prijatých opatrení v oblasti legislatívy boli schválené zákony o spotrebných daniach, ktoré vytvárajú legislatívny rámec na minimalizovanie nelegálnych aktivít v oblasti dovozu a predaja tabakových výrobkov, liehu a liehovín. Do zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona o spotrebnej dani z liehu boli zapracované viaceré účinné kontrolné mechanizmy používané v členských krajinách EÚ, ktoré umožnia efektívnejšiu kontrolu a správu spotrebnej dane z tabakových výrobkov a spotrebnej dane z liehu. V oblasti správy spotrebných daní je kľúčová dôsledná kontrola, vrátane pravidelnej fyzickej kontroly a vzájomná spolupráca a výmena informácií medzi colnými správami.

 

 

 

1. Zhodnotenie súčasnej situácie

 

Analýza dopadu nelegálneho trhu s tabakom, tabakovými výrobkami, liehom a liehovinami sa predkladá na základe úlohy B.1. uznesenia vlády SR č.177 zo dňa 3.3.2004, ktorá ukladá podpredsedovi vlády a ministrovi financií vypracovať a predložiť na rokovanie vlády analýzu dopadu nelegálneho trhu s tabakom a tabakovými výrobkami, ktorej súčasťou bude informácia o prijatých opatreniach na zamedzenie nelegálneho trhu s tabakom a tabakovými výrobkami s tým, že materiál bude následne predložený Národnej rade SR. Ministerstvo financií SR iniciatívne analýzu doplňuje o analýzu nelegálneho trhu s liehom a liehovinami z dôvodu, že pri týchto dvoch komoditách ide o podobnú problematiku. Cieľom materiálu je zhodnotiť situáciu v oblasti nelegálneho dovozu a predaja tabaku, tabakových výrobkov, liehu a liehovín a informovať o prijatých a navrhovaných opatreniach na minimalizáciu týchto nelegálnych aktivít.

 

V súvislosti s touto problematikou v auguste 2003 MF SR pripravilo v spolupráci s Daňovým riaditeľstvom SR, Colným riaditeľstvom SR a Úradom finančnej polície materiál „Analýza a prehľad daňových a colných únikov vrátane návrhu opatrení“, ktorý bol schválený Poradou vedenia MF SR. Materiál bol zameraný na daňové a colné úniky na nepriamych daniach (DPH a spotrebných daniach) a obsahoval identifikáciu v súčasnosti používaných techník daňových a colných podvodov pri nepriamych daniach a návrhy opatrení v oblasti legislatívy a výkonu správy nepriamych daní na minimalizáciu únikov na týchto daniach.

 

V rámci únikov na spotrebných daniach bola v materiáli pozornosť venovaná predovšetkým únikom na spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov a spotrebnej dani z liehu, ktoré lákajú vysokými sadzbami, ktoré znamenajú vysoký zisk pre tých, ktorí uniknú zdaneniu nelegálnym predajom tovarov podliehajúcich spotrebným daniam.

 

Motivácia k nelegálnemu dovozu a predaju tabaku, tabakových výrobkov, liehu a liehovín vyplýva z relatívne vysokej spotrebnej dane, t.zn. na malom fyzickom objeme tovaru je relatívne vysoké daňové zaťaženie, ktorá umožňuje dosiahnuť pri pašovaní a nelegálnom predaji cigariet a liehu vysoké zisky a z ľahkej manipulácie aj s veľkými objemami. Štát prichádza o clo, spotrebnú daň, DPH a tuzemskí výrobcovia a obchodné spoločnosti o zisk.

 

1.1. Nelegálny dovoz a predaj tabaku a tabakových výrobkov

Pri tabaku a tabakových výrobkoch je podstata problému v pašovaní tabakových výrobkov cez východnú hranicu (predovšetkým z Ukrajiny), kde je daňové zaťaženie tabakových výrobkov a ich výsledná cena oveľa nižšia ako v Slovenskej republike. Pre  porovnanie maloobchodná cena cigariet na Ukrajine sa pohybuje od 9 do 12 Sk a porovnateľný legálny tovar na Slovensku od 47 do 55 Sk, čo znamená rozdiel okolo 40 Sk na krabičku cigariet. Ceny pašovaných tabakových výrobkov na Slovensku sa pohybujú od 28 do 33 Sk, čo predstavuje rozdiel v porovnaní so slovenskými tabakovými výrobkami približne 20 Sk. Zástupcovia výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov pravidelne upozorňujú na problematiku rastúceho nelegálneho dovozu (resp. pašovania) a predaja tabakových výrobkov a uvádzajú, že v porovnaní s dlhodobou úrovňou trhu došlo v mesiacoch január až marec 2004 k poklesu trhu o 30-40 %. MF SR odhaduje pokles trhu okolo 20 % vzhľadom na sezónne vplyvy a skutočnosť, že od augusta 2003 je ešte krátky čas na objektívne zhodnotenie. Podľa údajov Zväzu obchodu SR štát ročne stráca na spotrebnej dani a DPH približne 4-7 mld. Sk, odhad výpadku štátneho rozpočtu podľa údajov S.I.T. 6-7 mld. Sk ročne.

 

Podľa poznatkov colnej správy je v súčasnosti najčastejšou  formou nelegálnej prepravy tabakových výrobkov dovoz menších a často opakovaných zásielok v osobných motorových vozidlách fyzickými osobami, najmä ukrajinskými štátnymi príslušníkmi. V prípade, že nezákonný dovoz cigariet nie je odhalený colníkmi na štátnej hranici resp. na zelenej hranici, cigarety sú navážané do vytvorených skladov v najbližších pohraničných obciach. Tieto cigarety sú skladované v obydliach slovenských fyzických osôb, odkiaľ sa ďalej distribuujú do väčších miest na východnom Slovensku. Z týchto miest sa menšia časť lacnejších druhov cigariet distribuuje miestnym konečným spotrebiteľom a ostatné cigarety sú v rozličnom množstve prepravované osobnými motorovými vozidlami do skladov na západnom Slovensku za účasti organizátora, ktorý doprevádza zásielku v sprievodnom osobnom motorovom vozidle. V jeho vozidle sa v čase prepravy nenachádzajú žiadne cigarety. Cigarety sa vyložia v skladoch na západnom Slovensku často bez prítomnosti organizátora a príjemcu, ktorí sa v čase vyloženia tovaru stretávajú na dohovorenom mieste za účelom prevedenia platby v hotovosti.

            V poslednom období sa na nezákonný dovoz údajne využívajú aj vlaky idúce z Ukrajiny na Slovensko. V pohraničnom území na slovenskej strane osoby spolupracujúce s pašerákmi vyhádžu tovar z vlaku von, kde čakajú „zberači“, ktorí tovar zbierajú a zhromaždia na ďalšiu distribúciu.

 

V predchádzajúcich obdobiach boli pri odhaľovaní nezákonných aktivít v oblasti nelegálneho dovozu tabakových výrobkov a cigariet zaregistrované nasledujúce spôsoby  protizákonného konania:

-                     fiktívne vývozy (bez colného konania, výstup potvrdený falošnou pečiatkou, čísla JCD patria inému vývozu alebo vôbec neexistujú),

-                      fiktívne ukončenie režimu tranzit (dodanie colnému úradu potvrdené falošnou pečiatkou, čísla RDT potvrdzujúce dodanie tovaru patria inej tranzitnej operácii alebo vôbec neexistujú),

-                      prepustenie tovaru do režimu tranzit bez zaevidovania na colnom úrade odoslania  (zainteresovaní colníci pohraničného colného úradu),

-          prepustenie tovaru do režimu voľný obeh bez  dostatočného overenia colného vyhlásenia, bez odobratia vzorky a bez zabezpečenia colného dlhu,

-                      prejednanie a prepustenie tovaru do navrhovaného režimu (dovoz, vývoz, tranzit) neexistujúcej firme (fiktívny deklarant),

-          úmyselne deklarovaná nižšia hmotnosť tovaru (pri tabaku na šúlanie).

 

Medzinárodné organizované pašovanie cigariet a nelegálny obchod s nezdanenými a nepreclenými cigaretami sú významnou súčasťou organizovanej kriminality. Z operatívnych zdrojov colnej správy je známa existencia najmenej štyroch organizovaných skupín zaoberajúcich sa nelegálnym  dovozom  cigariet  a  ich  distribúciou na území  Slovenskej  republiky (odhadovaný zisk uvedený Colným riaditeľstvom SR v analýze daňových a colných únikov približne 1,2 mld. Sk). Vysoká miera zisku dosahovaná pri nelegálnom dovoze cigariet umožňuje organizovaným skupinám časť finančných prostriedkov investovať do technického vybavenia potrebného k páchaniu trestnej činnosti a prípadne aj ku korupcii colníkov.

 

            Z hľadiska územného rozloženia nelegálneho dovozu tabaku a tabakových výrobkov je podľa poznatkov získaných colnou správou v poslednom období k nezákonnému dovozu tabakových výrobkov a tabaku do SR využívaná najmä východná hranica, v menšom rozsahu aj hranica s Poľskou republikou a Maďarskou republikou. Územie SR je využívané aj pri tranzite tabakových výrobkov a tabaku, pričom v minulosti boli zaznamenané prípady, že tranzitný režim bol na výstupe z územia SR ukončený fiktívne, pričom tabak  a tabakové výrobky  zostali na území SR bez akýchkoľvek platieb štátu. Predaj nelegálne dovezených cigariet je rozptýlený po území Slovenskej republiky.

 

 

1.2. Nelegálny dovoz, výroba a predaj liehu

 

Zvýšené riziko daňových únikov na spotrebnej dani z liehu je dané predovšetkým tým, že lieh a liehoviny je možné ľahko vyrobiť z voľne dostupných surovín. Medzi ďalšie  dôvody zvýšenej pozornosti patrí aj skutočnosť, že lieh je ľahko skladovateľný a fyzikálno-chemické vlastnosti liehu prinášajú riziko pomerne ľahkej zameniteľnosti s iným tovarom, s čím súvisí jeho nesprávne označovanie pri dovoze s cieľom vyhnúť sa clu a daniam.

 

Podľa odhadu výrobcov až 30% liehu predávaného na území Slovenskej republiky pochádza z nelegálnych zdrojov. Taký vysoký podiel musí pochádzať z nelegálnej výroby u nás, na rozdiel od tabaku a tabakových výrobkov, kde problém spočíva najmä v pašovaní zo zahraničia. Pri liehu a liehovinách je nelegálny dovoz (pašovanie) liehovín menej významný ako pri cigaretách.

 

Na základe poznatkov daňovej a colnej správy medzi najzávažnejšie daňové úniky na spotrebnej dani z liehu  patrí:

-          nelegálna výroba liehu (aj riadne registrovanými subjektami),

-                     nelegálne pálenie liehu v domácich podmienkach,

-                     predaj nelegálne vyrobených a dovezených liehovín (najmä v pohostinských zariadeniach),

-          nelegálna výroba liehovín neregistrovanými  subjektami,       

-          predaj liehu a liehovín bez  licencií,

-          neoprávnené nároky na vrátenie spotrebnej dane z liehu,

-                     nelegálny dovoz a vývoz liehu.

 

             Nelegálny dovoz a vývoz

 

V predchádzajúcich obdobiach boli colnou správou pri odhaľovaní nezákonných aktivít v oblasti liehu zaregistrované nasledujúce spôsoby  protizákonného konania:

 

-          nesprávne deklarovanie tovaru  (zaradenie do podpoložiek colného sadzobníka, na ktoré sa nevzťahuje spotrebná daň z liehu, obchádzanie licencií) – čistiace prostriedky, nemrznúce zmesi, povrchovo aktívne prostriedky, terpentínová silica

-          fiktívne vývozy (bez colného konania, výstup potvrdený falošnou pečiatkou, čísla JCD patria inému vývozu alebo vôbec neexistujú)

-          fiktívne ukončenie režimu tranzit (dodanie colnému úradu potvrdené falošnou pečiatkou, čísla RDT potvrdzujúce dodanie tovaru patria inej tranzitnej operácií alebo vôbec neexistujú)

-          prepustenie tovaru do režimu tranzit bez zaevidovania na colnom úrade odoslania  (zainteresovaní colníci pohraničného colného úradu)

-          prepustenie tovaru do režimu voľný obeh bez  dostatočného overenia colného vyhlásenia, bez odobratia vzorky a bez zabezpečenia colného dlhu (zainteresovaní colníci vnútrozemského colného úradu)

-          prejednanie a prepustenie tovaru do navrhovaného režimu (dovoz, vývoz, tranzit) neexistujúcej firme (fiktívny deklarant)

-          zneužitie liehu na iný účel, ako je stanovený podľa príslušných technických noriem.

 

Podľa získaných operatívnych informácií colnej správy pôsobia v oblasti nezákonných aktivít s liehom na území SR viaceré organizované skupiny, ktoré tvoria reťazec rozptýlený po celej SR.  V mnohých prípadoch sú tieto skupiny priamo naviazané na podobné skupiny v zahraničí a to hlavne v prípadoch, kedy býva lieh nezákonne prepravovaný cez štátnu hranicu v dovoze i vývoze. Hlavne v prípadoch dovozu a vývozu liehu tieto skupiny využívajú protiprávnu činnosť colníkov vo svoj prospech, rovnako využívajú protiprávne konanie daňových úradníkov i príslušníkov PZ. V súčasnej dobe sú poznatky, že uvedenú  činnosť vykonáva na území SR najmenej 7 väčších a niekoľko menších skupín. Ich štruktúra je daná charakterom ich činnosti – zabezpečovanie dovozov, filtrovanie liehu, výroba liehových nápojov a ich distribúcia. V období rokov 2001 – 2002 boli na území SR rozložené 2 väčšie organizované skupiny osôb, z ktorých 1 bola naviazaná na zahraničné subjekty a osoby.   
 

Vychádzajúc zo zistených prípadov, ako i poznatkov colnej správy k nezákonným aktivitám v oblasti liehu, možno konštatovať, že protizákonná činnosť v tejto oblasti je rozptýlená po celom území SR. Platí to ako v  prípade sídla firiem a trvalého pobytu záujmových osôb, tak i v prípade zainteresovania colníkov do uvedených aktivít. Podľa poznatkov získaných v poslednom období je k nezákonnému dovozu liehu do SR čoraz častejšie využívaná južná hranica, cez ktorú má byť prepravovaný do SR lieh z Maďarska a balkánskych štátov.  Územie SR býva pri prepravách liehu a liehových zmesí využívané ako tranzitná krajina v priamom tranzite, pričom v minulosti boli zaznamenané prípady, že tranzitný režim býval na výstupe z  územia SR ukončený fiktívne a lieh zostal na území SR bez akýchkoľvek platieb štátu.  

 

Colná správa v  roku 2002 zistila a zdokumentovala prípady nezákonného dovozu nedenaturovaného liehu a vývozu surového liehu, pri ktorých bol vyčíslený colný a daňový únik vo výške približne 115,3 mil. Sk.

Na základe poznatkov colnej správy z predchádzajúcich období v  prípade nezákonného dovozu nedenaturovaného liehu sú zdokumentované prípady nezákonného konania s medzinárodným prvkom, ktorého sa zúčastnili osoby s trvalým pobytom v Juhoslávii, Maďarskej republike a Slovenskej republike. Na nezákonnom dovoze do SR sa podieľali aj colníci. V prípade takéhoto zistenia, boli voči colníkom vyvodené dôsledky v zmysle zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov, teda boli prepustení, resp. pri zistení podozrenia z páchania takejto trestnej činnosti bolo podané trestné   oznámenie na colníkov príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní a colníci boli v zmysle ustanovenia § 42 zákona č. 200/1998 Z. z. dočasne pozbavení výkonu štátnej služby až do vyriešenia prípadu.

 

            V prípade  nezákonných vývozov  surového liehu sa jednalo o činnosť organizovanej skupiny osôb s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá spočívala v deklarovaní vývozov surového liehu zo SR do Maďarska na základe nepravých colných dokladov, ktoré boli predkladané príslušnému daňovému úradu za účelom oslobodenia vyvážaného liehu       od spotrebnej dane.  Lieh ostal na území SR a bol následne spracovávaný a použitý na nelegálnu výrobu alkoholických nápojov. Podľa získaných operatívnych informácií sa v prípade odberateľa tovaru v Maďarsku jednalo o fiktívnu firmu.

 

 

 

 

2. Prijaté opatrenia

 

2.1. Prijaté opatrenia v oblasti nelegálneho dovozu a predaja tabaku a tabakových výrobkov

 

            V zákone č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov s účinnosťou od 1.5.2004 sú zapracované viaceré opatrenia, ktoré sme navrhovali na minimalizovanie nelegálneho dovozu tabaku a tabakových výrobkov v Analýze daňových a colných únikov.

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov obsahuje zavedenie mechanizmu fungovania daňových skladov, definíciu oprávnených príjemcov, režim pozastavenia dane, zavádza sa systém daňovej (finančnej) zábezpeky, ktorá sa bude vyžadovať u daňového skladu alebo registrovaného obchodníka. Taktiež upravuje systém kontroly pohybu tovaru prostredníctvom kolobehu sprievodného dokumentu, ukladá vedenie evidencií umožňujúcich kontrolu výroby, dovozu, pohybu a spotreby tabakových výrobkov.

Pridané: 18.6.2004
Späť | Diskusia k článku (1) | Verzia pre tlač
 


Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.