Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Právna poradňa
Lekárska poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Zákon o ochrane nefajčiarov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona

Účelom zákona je vytvoriť podmienky na ochranu ľudí pred vznikom
závislosti od tabaku, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými
spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré sú osobitným druhom
toxikománie a poškodzujú zdravie fajčiarov, ale aj nefajčiarov
bezprostredne vystavených účinkom fajčenia.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumejú
a) tabakovými výrobkami výrobky určené na fajčenie, šnupanie, žutie, ktoré
sú celé alebo čiastočne vyrobené z tabaku, /1/ a to najmä cigarety,
cigary, "cigarillos", cigaretový tabak, fajkový tabak, šnupací tabak,
žuvací tabak, "snuff" (jemne nasekaný vlhký tabak vo voľnej forme alebo
upravený do vrecúšok),
b) balením tabakových výrobkov také balenie, v akom sa výrobok predáva
konečnému spotrebiteľovi,
c) reklamou reklama /2/ tabakových výrobkov na obchodné účely,
d) obchodným označením označenie, ktoré sa nachádza na balení tabakových
výrobkov bez ohľadu na to, či je registrované alebo nie, a tiež jeho
rozpoznateľná napodobenina,
e) fajčiarňou uzavretá a priamo vetrateľná miestnosť, ktorá je určená na
fajčenie,
f) fajčiarskym priestorom iný, spravidla neuzavretý priestor, v ktorom je
dovolené fajčiť,
g) verejne prístupnými priestormi všetky priestory určené na bežné
využívanie alebo na činnosti v oblasti týkajúcej sa zdravia,
starostlivosti o deti, výchovy a vzdelávania, dopravy, obchodu, športu,
rekreácie a kultúry, administratívnej práce,
h) pracoviskom priestor podľa osobitných predpisov, /3/
i) dechtom suchý kondenzát dymu tabakových výrobkov bez nikotínu,
j) škodlivými látkami látky obsiahnuté v tabakových výrobkoch alebo v ich
dyme a dechte so škodlivým účinkom na ľudský organizmus,
k) informačným nosičom všetky prostriedky, ktoré sprostredkúvajú reklamu
slovom, písmom alebo obrazom.

DRUHÁ ČASŤ
§ 3
Zrušený zákonom č. 147/2001 Z.z.
TRETIA ČASŤ
OZNAČOVANIE TABAKOVÝCH VÝROBKOV
§ 4
Varovné označenie a dodatočné varovanie

(1) Každé balenie tabakových výrobkov a všetkých druhov tabaku musí mať na
viditeľnom mieste varovné označenie s upozornením na škodlivosť fajčenia
(ďalej len "varovné označenie") "Varovanie ministra zdravotníctva:
Fajčenie vážne ohrozuje Vaše zdravie". /6/

(2) Varovné označenie sa musí každých 12 mesiacov doplniť iným dodatočným
varovaním, ktoré fajčiarov upozorní na rozličné zdravotné riziká.

(3) Návrhy textov upozornení na škodlivosť fajčenia s dodatočným varovaním
(ods. 2) schvaľuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

(4) Varovné označenie o škodlivosti fajčenia musí byť uvedené na každom
spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov predávanom v Slovenskej
republike vrátane tabakových výrobkov dovezených zo zahraničia a musí byť
uvedené formou zrozumiteľnou spotrebiteľovi.

(5) Varovné označenie, ktoré musí byť napísané tlačenými písmenami,
viditeľne sa odlišujúcimi od podkladovej farby, a musí byť za bežných
podmienok ľahko čitateľné,
a) do 31. decembra 1998 môže byť umiestnené na jednej z úzkych strán
balenia tabakových výrobkov,
b) od 1. januára l999 musí byť umiestnené na prednej alebo na zadnej
strane balenia tabakových výrobkov,
c) nesmie byť umiestnené na mieste, kde sa balenie otvára alebo kde sa pri
otváraní poškodí,
d) plocha jeho nápisu musí predstavovať najmenej 10 % z plochy balenia,
e) na iných druhoch balenia tabakových výrobkov alebo tabaku musí byť
umiestnené na dobre viditeľnom mieste.

§ 5
Škodlivé látky

(1) Horná hranica obsahu dechtu nesmie presahovať
a) od 1. decembra 1998 15 mg v 1 cigarete (ďalej len "mg/cig."),
b) od 1. januára 2001 12 mg/cig.

(2) Obsah nikotínu nesmie od 1. januára 1998 presahovať 1,2 mg/cig.

ŠTVRTÁ ČASŤ
OBMEDZENIA A ZÁKAZY
§ 6
Predaj tabakových výrobkov

(1) Predaj tabakových výrobkov je povolený v
a) špecializovaných predajniach, v ktorých sa predávajú tabakové výrobky,
b) stánkoch so stálym stanovišťom na predaj tlače (novinové stánky),
c) špecializovaných oddeleniach obchodných domov,
d) kaviarňach, pivárňach, vinárňach, baroch a zariadeniach verejného
stravovania,
e) hoteloch a iných zariadeniach poskytujúcich prechodné ubytovanie s
výnimkou študentských domovov a domovov mládeže.

(2) Zakazuje sa predávať
a) tabakové výrobky v špecializovaných predajniach potravín a v
predajniach s tovarom určeným pre deti a mládež,
b) tabakové výrobky vo všetkých druhoch zdravotníckych zariadení,
školských zariadení, škôl a zariadení sociálnej starostlivosti pre deti a
mládež,
c) cigarety v automatoch a na dobierku,
d) balenie cigariet s obsahom menším ako 10 ks.

(3) Zakazuje sa predávať tabakové výrobky osobám mladším ako l8 rokov.

(4) Každý, kto predáva tabakové výrobky, je povinný odoprieť ich podanie
alebo predaj osobe, o ktorej možno mať pochybnosť, či spĺňa podmienku veku
(ods. 3), kým jej splnenie nepreukáže úradným dokladom.

§ 7
Zákaz fajčenia

(1) Zakazuje sa fajčiť
a) v prostriedkoch osobnej železničnej dopravy okrem vyhradených vozňov, v
prostriedkoch ostatnej vnútroštátnej hromadnej dopravy osôb, v čakárňach a
prístreškoch na zastávkach hromadnej dopravy, na krytých nástupištiach a v
uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre
cestujúcich,
b) pri práci, ak dôsledkom fajčenia môže byť bezprostredne ohrozený život,
zdravie alebo majetok,
c) na schôdzach, poradách a rokovaniach v uzavretých verejných
priestoroch,
d) v pracovných miestnostiach, kde účinkom fajčenia sú vystavení
nefajčiari,
e) v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou priestorov vyhradených na
tento účel (fajčiareň) pre zamestnancov, výnimočne pre pacientov,
f) v predškolských zariadeniach, v priestoroch detských ihrísk, škôl,
vysokých škôl a v zariadeniach slúžiacich na prípravu na povolanie a v
zariadeniach sociálnej starostlivosti pre deti a mládež s výnimkou
priestorov vyhradených na tento účel (fajčiareň) pre pedagógov, na
vysokých školách aj pre študentov,
g) v kultúrnych zariadeniach a uzavretých športových zariadeniach s
výnimkou priestorov vyhradených na tento účel (fajčiareň),
h) vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení,
obchodov, divadiel, kín, výstavísk, múzeí a galérií,
i) v priestoroch zariadení spoločného stravovania s výnimkou priestorov
vyhradených na tento účel (fajčiareň). Tam, kde nie je stavebne oddelená
časť pre fajčiarov od časti pre nefajčiarov, zakazuje sa fajčiť v čase
určenom na výdaj raňajok, obedov a večerí,
j) v priestoroch cukrární a rýchleho stravovania.

(2) Zákaz fajčenia na pracoviskách organizácií ustanovuje osobitný
predpis. /7/

(3) Obce môžu vo svojich územných obvodoch všeobecne záväzným nariadením
obmedziť alebo zakázať používanie tabakových výrobkov aj v iných verejne
prístupných priestoroch.

§ 8
Fajčenie v stravovacích zariadeniach

V reštauráciách a podnikoch, kde sa podáva jedlo, musí byť aspoň 50 %
priestoru vyhradeného pre nefajčiarov. Prevádzkovatelia týchto zariadení
sú povinní viditeľne označiť priestor, ktorý je vyhradený pre
nefajčiarov. Tento priestor musí mať primerané vetranie (ventiláciu).

§ 9
Úlohy fyzických osôb oprávnených na podnikanie
a právnických osôb

(1) Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby sú povinné
a) utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred škodlivým
vplyvom tabakového dymu,
b) kontrolovať dodržiavanie zákazov a obmedzení obsiahnutých v § 6 až 8.

(2) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré predávajú tabakové výrobky,
sú povinné upozorniť verejnosť na zákaz obsiahnutý v § 6 ods. 3
oznámením.

PIATA ČASŤ
KONTROLA A SANKCIE
§ 10
Kontrola

Kontrolu dodržiavania tohto zákona v rámci svojej pôsobnosti vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia, /8/
b) okresné úrady, /9/
c) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia, /10/
d) štátne zdravotné ústavy, /11/
e) obce, /12/
f) príslušné zložky Železníc Slovenskej republiky, /13/
g) inšpektoráty bezpečnosti práce. /14/

§ 11
Ukladanie pokút

(1) Za porušenie ustanovení tohto zákona ukladajú orgány poverené
kontrolou dodržiavania tohto zákona pokuty. Výška pokuty sa určí podľa
závažnosti a miery zavinenia s prihliadnutím na to, či ide o opakované
porušenie ustanovení tohto zákona (§ 10),
a) fyzickým osobám do 500 Sk,
b) pri maloobchodnom predaji tabakových výrobkov a právnickým osobám [s
výnimkou právnických osôb podľa písm. c)] od 500 Sk do 100 000 Sk,
c) výrobcom a dovozcom tabakových výrobkov pri veľkoobchodnej činnosti od
50 000 Sk do 5 000 000 Sk.

(2) Fyzickým osobám možno pokuty uložiť v blokovom konaní za podmienok
ustanovených osobitnými právnymi predpismi. /15/

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na ukladanie sankcií
podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní (správny
poriadok). /16/

§ 12

Výnos z pokút za porušenie tohto zákona uložených
a) Slovenskou obchodnou inšpekciou, okresným úradom, Slovenskou
poľnohospodárskou inšpekciou a inšpektorátom bezpečnosti práce je príjmom
štátneho rozpočtu,
b) štátnym zdravotným ústavom je príjmom Štátneho fondu zdravia,
c) obcou je príjmom rozpočtu obcí,
d) príslušnou organizačnou zložkou železníc je príjmom Železníc Slovenskej
republiky.

ŠIESTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13

Odstránenie reklamy tabaku a tabakových výrobkov, ako aj dopredaj zásob
tabakových výrobkov predávajúcimi v predajných miestnostiach, kde podľa
tohto zákona nie je povolený predaj, musí sa skončiť najneskôr do šiestich
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 14
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.


1) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o
potravinách.

2) § 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
220/1996 Z. z. o reklame.

3) Zákonník práce.

4 Zrušená zákonom č. 147/2001 Z.z. 5) Zrušená zákonom č. 147/2001 Z.z.

6) § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.
z.

7) § 133 ods. 13, § 135 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce.

8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej
inšpekcii v znení zákona č. 417/1991 Zb.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona č. 271/1991
Zb.

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o
Železniciach Slovenskej republiky.

14) Zákon č. 174/1968 Zb. o Štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou
práce v znení zákona č. 256/1994 Z. z.

15) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov.


Pridané: 29.10.2001
Späť | Diskusia k článku (9) | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.