Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Strategický plán projektu EÚ - Rodiny a mládež končia s fajčením - SVK.

Rodiny a mládež končia s fajčením

(Families and Adolescents Quit Tobacco - The euFAQT project )

- Strategický plán

 

1. Kto sme

Families and Adolescents Quit Tobacco (Rodiny a mládež končia s fajčením, euFAQT) – je trojročný projekt spolufinancovaný Európskou komisiou, ktorý bol spustený 1. novembra 2009 a bude ukončený 31.októbra 2012.

Konzorcium projektu pozostáva z nasledujúcich partnerov:

Koordinátor projektu:

Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis, Grécko

 

Zapojení partneri:

·   Jagiellonian University Medical College, Poľsko

·    FUNDATIA ROMTENS, Rumunsko

·    INNOVAMED Medical and Educational Development Ltd. P., Maďarsko

·    STOP FAJČENIU, o.z., Slovenská Republika

·    Bulgaria Youth Prevention, Bulharsko

 

Spolupracujúci partneri:

·        Cyprus International Institute for the Environment and Public Health in Association with Harvard School of Public Health, Cyprus University of Technology, Cyprus

·        Karlova Univerzita v Praze, 1. Lékařska fakulta, Česká republika

·        Baskent University School of Medicine, Ankara, Turecko

2. Prehlásenie

My, účastníci projektu euFAQT sme hlboko znepokojení vplyvom fajčenia na mládež. Náš výskum ukázal, že adolescenti majú silné emocionálne prepojenie s fajčením a často sa odvolávajú, že fajčenie je dôsledkom tlaku spoločnosti a rovesníkov. A čo je najdôležitejšie, adolescenti hovorili o silnom vplyve rodičov na ich fajčiarske správanie. V dôsledku toho sa projekt euFAQT zameriava predovšetkým na európskych adolescentov a ich rodiny, a tiež pedagógov, tvorcov politiky na lokálnej úrovni, širokú verejnosť a tvorcov politiky ako takých. Na základe našej pilotnej implementácie projektu euFAQT tento strategický plán načrtáva špecifické intervenčné aktivity, ktoré ukazujú sľubné výsledky v prevencii a odvykaní fajčenia adolescentov v zúčastnených krajinách.

Hlavným cieľom projektu euFAQT je propagácia zdravšieho nefajčiarskeho spôsobu života európskych adolescentov a ich rodín, a preto doporučuje použitie intervencie z projektu euFAQT vo väčšom rozsahu.

3. Fakty o fajčení

Podľa posledných dostupných údajov z prieskumu GYTS 2007 v SR:

 

§         27.9% v súčasnosti užíva tabakové výrobky (Chlapci = 30.0%, Dievčatá = 25.1%)

§         26.4% v súčasnosti fajčí cigarety (Chlapci = 28.0%, Dievčatá = 24.1%)

§         8.3% v súčasnosti denne fajčí cigarety (Chlapci = 9.8%, Dievčatá = 6.2%)

§         29.1% začalo fajčiť pred 10. rokom života (Chlapci = 34.8%, Dievčatá = 22.3%)

§         46.3% žije v domácnosti, kde sa fajčí v ich prítomnosti

§         69.3% sú vystavení pasívnemu fajčeniu mimo svojej domácnosti

§         79.8% si myslí, že na verejných priestranstvách by sa malo zakázať fajčiť

§         50.9% má aspoň jedného rodiča fajčiara

§         24.1% má väčšinu, prípadne všetkých priateľov fajčiarov

§         65.1% chce prestať fajčiť

§         78.0% sa pokúšalo prestať fajčiť počas minulého roka

 

4. euFAQT pilotná časť 

Intervencia v projekte euFAQT bola vytvorená v spolupráci s mládežou a rodičmi prostredníctvom participatívnej kvalitatívnej metodológie a hĺbkovou analýzou literatúry protifajčiarskych aktivít, ktoré poukazujú na dôležitosť faktorov rovesníkov a rodiny ako spúšťačov fajčenia.

 

Intervencia bola pilotne spustená v Grécku, na Cypre, v Poľsku, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a v Slovenskej republike a realizovala sa v školách a kluboch pre mladých.

 

Vo všeobecnosti bola intervencia dobre prijatá a pozitívne hodnotená rodičmi aj mládežou, ktorí uviedli, že je potrebné, aby takéto projekty pokračovali alebo aby sa stali súčasťou školského programu. Rodičia a mládež v prevažnej väčšine (98% a 92% v uvedenom poradí) uviedli, že ich vedomosti o problematike fajčenia sa po intervencii o niečo zvýšili, čo sa potvrdilo štatistickou analýzou medzi odpoveďami na otázky pred a po absolvovaní intervencie, čo preukázalo vplyv na určitú úroveň znalostí a postojov týkajúcich sa fajčenia. 

 

Pilotné výsledky viedli konzorcium, aby uskutočnilo určité zmeny v navrhovaných aktivitách, nakoľko sa ukázalo, že niektoré aktivity sú viac úspešné pre účely intervencie v porovnaní s ostatnými.

 

5. The euFAQT intervencia

Intervencia projektu euFAQT môže byť implementovaná v akomkoľvek prostredí, v ktorom mládež trávi svoj čas a kde môžu byť zastihnuteľní aj ich rodičia, napr. škola, kluby pre mladých alebo kluby pre zdravie, náboženské inštitúcie, atď. Intervencia môže byť súčasťou už existujúcich školských programov podpory zdravia alebo školských programov pre rodičov.

 

Je dôležité, aby boli aktivity realizované psychológom, špecializujúcim sa na skupinovú prácu za účasti iných odborníkov ako sú špecialisti na podporu zdravia, verejné zdravie, drogoví preventisti na školách, pedagógov. Všetky stretnutia by mali byť vyhodnotené prostredníctvom špeciálne navrhnutých dotazníkov, ktoré musia byť vyplnené sprostredkovateľom/mediátorom s cieľom monitorovať progres a ak je potrebné, prispôsobiť aktivity intervencií. Dotazníky PRE a POST majú byť tiež distribuované pred a po skončení intervencie na zhodnotenie jej dopadu.

 

Aktivity projektu euFAQT sú určené aj pre rodičov „sledovanej“ mládeže. Metódy sú netradičné a zameriavajú sa na komunikačné techniky a osvojovanie si zručností. Základná štruktúra intervencií projektu euFAQT je prezentovaná nižšie. Pre ďalšie detaily, materiály a dotazníky kontaktujte Stop fajčeniu, o. z.

Rodičia

Podporiť protifajčiarske správanie medzi rodičmi  posilnením techník na rodičovskú komunikáciu a stanovením pravidiel vo vzťahu k fajčeniu.

Aktivity sú zamerané na to, ako navodiť diskusiu o fajčení, ako vytvoriť nefajčiarske pravidlá v domácnosti, ako sa vysporiadať s pocitmi viny u rodičov, ktorí fajčia, čo sú konštruktívne reakcie na fajčenie mládeže.

Aktivity sú navrhnuté na 5 stretnutí. Pilotná štúdia ukázala, že časový interval medzi stretnutiami by nemal byť viac ako 2 týždne, optimum je 1 týždeň. Aktivity by mali byť realizované vyškoleným psychológom (facilitátor/sprostredkovateľ) za prítomnosti jedného moderátora (asistenta). Odporúča sa, aby moderátor zostal ten istý počas trvanie celej intervencie.  

V skupine rodičov by nemalo byť viac ako 8 osôb. Odporúča sa, aby každé stretnutie  bolo organizované do dvoch 45 minútových intervalov. Pokiaľ facilitátor uzná za potrebné, môže urobiť zmeny v trvaní stretnutia. Každé stretnutie by sa malo začať zhodnotením, čo sa dosiahlo na predchádzajúcom stretnutí. Každé stretnutie by malo končiť premietnutím si, čo sa naučili/dozvedeli počas aktuálneho stretnutia a stručným súhrnom, čo možno očakávať od budúceho stretnutia.     

PRÍPRAVNÉ STRETNUTIE

Pred začiatkom intervencie sa odporúča zorganizovať prípravné stretnutie, počas ktorého sa facilitátor predstaví rodičom. Počas tohto stretnutia by mali byť predstavené aj zámery a ciele intervencie. Je veľmi dôležité zaviazať rodičovi, nakoľko ich účasť na každom stretnutí je veľmi dôležitá pre bezproblémový priebeh stretnutí. Odporúča sa, aby sa predbežne dohodli konkrétne dátumy a čas od začiatku intervencie.   

1. stretnutie: ZOZNÁMENIE SA s členmi skupiny – porozumenie dospievaniu  

 

Zámer: (1) Zoznámiť sa s členmi skupiny a budovať vzťahy

             (2) Porozumieť zmenám tínedžerov, ktorými prechádzajú počas dospievania

 

Ciele:

 

§         Posilniť pocity dôvery a bezpečnosti prostredníctvom výmeny názorov a seba odhalenia.

§         Vrátiť sa späť do čias dospievania

§         V súvislosti s dospievaním rodičov – členovia skupiny - s ich deťmi.

 

2. stretnutie: Rozvoj komunikačných zručností

 

Zámer: Rozvoj komunikačných zručností medzi rodičmi

 

Ciele:

 

§         Pochopiť, že komunikácia je kľúčom k zdravým vzťahom v rodine

§         Vyškoliť rodičov v príslušných vyjadrovacích a komunikačných metódach

 

3.  stretnutie: fajčenie – čo potrebujeme vedieť a môžete povedať svojim deťom

 

Zámer: Poskytovanie dôležitých informácií týkajúcich sa fajčenia, o ktorých by rodičia mali  vedieť

 

Ciele:

§                Poskytnúť rodičom základné vedomosti o fajčení a jeho dôsledkoch

§                Vyškoliť rodičov ako efektívne odkomunikovať túto informáciu ich deťom

 

4. stretnutie: porozumenie vplyvom, ako rodičia pôsobia ako vzory 

 

Zámer: Aby rodičia pochopili, že pôsobia ako vzor pre svoje deti

 

Ciele:

§      Porozumieť ako ovplyvňujú správanie svojich detí

§      Porozumieť ako ovplyvňujú správanie svojich detí súvisiace s fajčením

§      Sledovať ich vlastné správanie súvisiace s fajčením a premýšľať o tom, ako by ho mohli zmeniť

 

5. stretnutie: odvykanie od fajčenia – čo urobiť pre seba a pre vaše dieťa

 

Zámer: Aby rodičia získali nejaké základné vedomosti o odvykaní od fajčenia

 

Ciele:

§        Preniesť základné poznatky a rady o odvykaní od fajčenia a s tým súvisiace výhody.

§        Preniesť základné poznatky a rady o odvykaní od fajčenia ich deťom a naučiť sa, ako im môžu pomôcť.

Adolescenti

Oslovenie emocionálnych, motivačných a sociálne rezistentných faktorov súvisiacich s fajčením prostredníctvom vzdelávania v personálnej a sociálnej odolnosti a zvládnutie zručností v problematike týkajúcej sa fajčeniu.

 

Aktivity sa zameriavajú na príčiny fajčenia/odvykania, tlak rovesníkov a médií, zvládanie stresu, reálne odmietnutie – zručnosti vo vyjadrovaní, dôsledky fajčenia/mýty a pravdy. Aktivity sú navrhnuté tak, aby boli rozdelené na 1 prípravné stretnutie a 6 hlavných stretnutí. Pilotná štúdia ukázala, že časový interval medzi stretnutiami by nemal byť viac ako 2 týždne a optimum je 1 týždeň. Aktivity by mali byť realizované vyškoleným psychológom (facilitátor/sprostredkovateľ) za prítomnosti jedného moderátora (asistenta). Odporúča sa, aby moderátor zostal ten istý počas trvanie celej intervencie.

V skupine by nemalo byť viac ako 14-16 adolescentov. Odporúča sa, aby každé stretnutie bolo organizované do dvoch 45 minútových intervalov. Pokiaľ facilitátor uzná za potrebné, môže urobiť zmeny v trvaní stretnutia. Každé stretnutie by sa malo začať zhodnotením, čo sa dosiahlo na predchádzajúcom stretnutí. Každé stretnutie by malo končiť premietnutím si, čo sa naučili/dozvedeli počas aktuálneho stretnutia – adolescenti dostanú papier a ceruzku, aby si zaznamenali novo získané vedomosti. Tieto poznámky sa môžu stať materiálom, ktorý bude neskôr použitý na webovú stránku k intervencii/projekte. Napokon sú adolescenti stručne informovaní, čo môžu očakávať od budúceho stretnutia.    

PRÍPRAVNÉ STRETNUTIE

Pred začiatkom intervencie sa odporúča zorganizovať prípravné stretnutie, počas ktorého sa facilitátor predstaví adolescentom. Počas tohto stretnutia by mali byť predstavené aj zámery a ciele intervencie, a zároveň by mal byť dohodnutý detailný harmonogram stretnutí.

1. STRETNUTIE:  ZOZNÁMENIE SA S ČLENMI SKUPINY

Zámer: Zoznámenie sa s členmi skupiny a budovanie dôverného vzťahu

Ciele:

?     Vysvetliť základné pravidlá efektívneho fungovania tímu a získať skupinovú dohodu podpísaním „kontraktu“

?     Posilniť pocity dôvery a bezpečnosti prostredníctvom výmeny názorov a sebareflexie.

 

2. STRETNUTIE: FAJČENIE, ČO VIEŠ, ČOMU VERÍŠ  

Zámer: Pochopiť, že získanie správnych informácií je nevyhnutnou podmienkou pre zodpovedné rozhodnutia

Ciele:

§      Preskúmať postoje, názory a pocity týkajúce sa fajčenia

§      Pochopiť negatívne účinky fajčenia vrátane pasívneho fajčenia

 

3. STRETNUTIE: POROZUMENIE VPLYVOM 

Zámer: Preskúmať vplyvy a pochopiť spôsob, ako si iní ľudia prispôsobujú naše rozhodnutia o fajčení. 

Ciele:

§        Preskúmať vzory, ktoré diktujú spôsoby, ako by sa mala mládež správať.

§        Pomôcť adolescentom rozpoznať hodnoty, ktoré by mali hľadať vo svojich priateľoch a rovnako svoje vlastné hodnoty

§        Preskúmať ako tlak rovesníkov vplýva na adolescentov – so zameraním na fajčenie

§        Pochopiť, že vyjadrenie nášho vlastného ja a konanie vo vlastnom mene je hodnotné pre náš vlastný rast 

 

4. STRETNUTIE: EMÓCIE  

Zámer:  Dokázať, že pochopenie a akceptovanie pocitov podporuje duševnú pohodu a vytvára zdravé vzťahy

Ciele:

§        Pomôcť adolescentom, aby pochopili dôležitosť rozpoznávania a prichádzania do kontaktu so svojimi emóciami

§        Pomôcť adolescentom pochopiť, že správnym vyjadrením pocitov je chránená emocionálna pohoda a vzťahy

§        Nájsť spôsoby ako vhodne vyjadriť silné pocity

§        Pochopiť,  že silné emócie a situácie charakterizované emocionálnym tlakom nás môžu viesť k užívaniu tabaku

 

5. a 6. STRETNUTIE: SEBAVEDOMIE A ROZHODNOSŤ

Zámer: Precvičenie asertívneho správania a schopnosti ako povedať „nie“

Ciele:

§      Definovať asertívne správanie a odolnosť 

§        Preskúšanie a realizovanie spôsobov, ktoré môžu adolescenti použiť, ak chcú povedať „nie“ kedykoľvek, keď to uznajú za potrebné

§        Pripraviť adolescentov, aby sa vedeli vyrovnať so situáciami, keď sa dostanú p

Pridané: 14.11.2012
Späť | Verzia pre tlač

 


Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.